1. Quan điểm về thị trường và các thông tin tiêu cực (FLC, call margin chéo,…)
2. Chia sẻ view về một vài ngân hàng
3. Giao lưu nhà đầu tư

Nguồn: https://thegioinhua.vn